Hasta Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Özel Kapadokya Hastanesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Özel Kapadokya Hastanesi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü “başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu


Şirket Unvanı : Özel Kapadokya Hastanesi– Orta Anadolu Sağlık.Hizm.Tur.İnş.Sanve Tic.A.Ş.

Adres : Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Cadde No: 9 Merkez Nevşehir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Hastane” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Hastanenin bağlı birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Hastane ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Hastane iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi : Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad - soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik fotokopisi, uyruk verisi vb.)

İletişim Verisi : Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon, adres vb.)

Lokasyon Verisi : Bulunduğu yerin konum bilgileri (Bağlı olunan aile hekimi vb.)

Müşteri İşlem Verisi : (Çağrı merkezi kayıtları)

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi : (Güvenlik kamerası kayıtları, plaka vb.)

Finans Bilgisi Verisi : (Vergi dairesi, vergi kimlik no, hesap numarası)

Mesleki Deneyim Verisi : (Meslek bilgisi)

Görsel Ve İşitsel Kayıt Verisi : (Vesikalık fotoğraf vs.)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar : (Din bilgisi)

Vakıf Üyeliği Verisi : (Vakıf üyeliği bilgisi)

Sendika Üyeliği Verisi : (Sendika üyeliği bilgisi)

Sağlık Verisi : Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Kan grubu, medikal geçmiş, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, ilaç bilgisi, tıbbi değerler, tahlil sonuçları vb)

Cinsel Hayat Verisi : (Cinsel sorun bilgisi)

Biyometrik Veri : (Avuç izi)

Genetik Veri : (Vücut sıvısı)

Lisan Bilgisi : (Kullandığı lisan)

Aile ve Aile Yakını Bilgisi : (Yakınlık derecesi)

Adli Durum Bilgisi : (Adli vaka durumu, plaka, kod bilgisi)

İmza Verisi : Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza)

Sigorta Bilgisi : Kişinin sigorta bilgilerine ilişkin verilerdir. (sigorta kurumu, özel sigorta şirketi bilgisi vb.)

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda; hasta kayıt süreci faaliyetlerinin yürütülmesi, kurum içi yönlendirmenin yapılması, bilgi paylaşımı süreçlerinin yürütülmesi, bilgilendirme ve onam işlemlerinin yerine getirilmesi, hastanın duruma ilişkin ve durumunu bildirir rapor verilmesi, hasta tanı – tedavi süreçlerinin yürütülmesi, hasta/ hizmet alan beslenme ve diyet programları süreçlerinin yürütülmesi, hasta kimlik tespiti ve hasta kimlik doğrulaması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, randevu taleplerinin oluşturulması, hastaya ait verilere ilişkin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta/hizmet alan ile iletişim faaliyetlerinin ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kamera görüntülerinin depolanması hastane işlerinin yürütüldüğü fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Hastanemiz bünyesinde verilen hizmetler kapsamında hastane iş faaliyetlerinin, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve yerine getirilen işlerin denetiminin sağlanması,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29399 sayılı Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin ayrıca iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Hastanemiz birimlerinde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla önerileri, talepleri ve şikayetleri değerlendirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Müşteri işlem bilgisi olan çağrı merkezi ses kayıt verilerinin ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar (sendika, dernek, vakıf vb.) tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin temini, Erişim yetkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, bankalar, odalar, vakıflar, sendikalar, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız kuruluşlara ve açık rıza verilmesi halinde hasta yakını ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Hastanemizin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Hastane uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir.

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ


Hasta Kayıt ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi


Sürecin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

Hastane Laboratuvar Süreçleri

Sürecin tamamlanmasından itibaren 30 yıl


Hastane Muhasebe/Finans Süreçleri

Sürecin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

Ziyaretçi Kaydı

Kaydın tamamlanmasını takiben 1 yıl

Kamera Kayıtları

2 ay

Sözleşmelerin Hazırlanması ve İfa Faaliyeti

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnan, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Defin işlemi gerçekleşene kadar

Çağrı Merkezi Kayıtları

3 Yıl

Genetik Veri (vücut sıvısı örnekleri)

24 Saat

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verisi işlenen “ilgili kişiler” aşağıda yer alan haklara sahiptir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Özel Kapadokya Hastanesi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Özel Kapadokya Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Özel Kapadokya Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır.

İlgili kişi;

 • www.kapadokyahastanesi.com.tr adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Cadde No: 9 Merkez Nevşehir adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
 • www.kapadokyahastanesi.com.tr adresinde bulunan kişisel veri yanıt formunu doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilerek başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

Bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Özel Kapadokya Hastanesi’ne iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Özel Kapadokya Hastanesi– Orta Anadolu Sağlık Hizm. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi,

Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hastanenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM. 

*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde bildiriniz.

ONAM

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..

Hasta Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………….Tarih: ……./……./………Saat:…..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

· Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

· Hasta temyiz kudretini haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)

· Hastanın bilinci kapalı

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……