Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Özel Kapadokya Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Özel Kapadokya Hastanesi ("Hastane”) için hastaları, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve diğer yazılı politikalar ile hedeflenen; Özel Kapadokya Hastanesi ile ilişki kuran hastalarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Özel Kapadokya Hastanesi tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Özel Kapadokya Hastanesi tarafından benimsenen, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.

2. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, Özel Kapadokya Hastanesi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastanemizin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamaktır.

3. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; hastalarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Özel Kapadokya Hastanesi; KVKK’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Tedbirler

Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

4.1.1. Teknik Tedbirler

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi, için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

⦁ Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

⦁ Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

⦁ Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

⦁ Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

⦁ Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

⦁ Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

⦁ Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

⦁ Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

⦁ Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

⦁ Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

⦁ Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

⦁ Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

⦁ Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

⦁ Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

⦁ Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

⦁ Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

⦁ Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

⦁ Şifreleme yapılmaktadır.

⦁ Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 4.1.2. İdari Tedbirler

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için, alınan idari tedbirler:

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Özel Kapadokya Hastanesi bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Özel Kapadokya Hastanesi adına, Kanunun 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan bilgi güvenliği sorumlusuna bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Özel Kapadokya Hastanesi tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte Özel Kapadokya Hastanesi işe alım süreçlerinde ve kurum içi disiplin politikalarında personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Özel Kapadokya Hastanesi’ne daha önce bildirilen ve Özel Kapadokya Hastanesi’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Özel Kapadokya Hastanesi’ne kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda Hastane, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu politikanın 20. maddesinde yapılmıştır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Özel Kapadokya Hastanesi tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Özel Kapadokya Hastanesi bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Özel Kapadokya Hastanesi bünyesinde verilen hizmet sebebiyle çalışanların ve hasta/hizmet alanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, yukarıda belirtilen idari ve teknik tedbirlere riayet edilmektedir. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi derhal kaldırılmaktadır.

Hastaların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece sınırlı personelin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Yine Özel Kapadokya Hastanesi içerisinde hastaların sağlık verilerini içeren yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımların güvenliği ve denetim faaliyetleri, hastane bünyesinde çalışan Bilgi İşlem birimi tarafından düzenli olarak sağlanmaktadır. Yazılımlarda bulunan sağlık verilerine sadece o konu ile ilgili sınırlı personelin erişimi söz konudur.

7. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ ÇALIŞANLARININ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİ

Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Özel Kapadokya Hastanesi, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Özel Kapadokya Hastanesi, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Özel Kapadokya Hastanesi, hastalarına, çalışanlarına, çalışan adaylarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri vb.), özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans bilgisi, mesleki deneyim ve eğitim verisi, görsel ve işitsel veri, nitelikli sağlık verisi , cinsel hayata ilişkin bilgiler , ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, vakıf/ sendika / oda üyeliği, felsefi inanç din mezhep verisi, biyometrik veri, genetik veri, askerlik bilgisi, lisan bilgisi, aile ve aile yakını bilgisi, adli durum bilgisi, imza bilgisi, sigorta bilgisi şeklinde kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin Özel Kapadokya Hastanesi’nin hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ile sağlık alanında teknolojik gelişim ve yenilik sağlanması, hastaların haklarının korunması, hasta kayıt ve hasta tedavi süreçlerinin doğru tamamlanabilmesi, hastaları için “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

8.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Özel Kapadokya Hastanesi veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

8.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Özel Kapadokya Hastanesi açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Özel Kapadokya Hastanesi’nin aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Özel Kapadokya Hastanesi tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

8.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Özel Kapadokya Hastanesi, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Özel Kapadokya Hastanesi, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

8.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

8.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Özel Kapadokya Hastanesi, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Özel Kapadokya Hastanesi öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Özel Kapadokya Hastanesi’nin yayınladığı Kurum İçi Saklama Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Özel Kapadokya Hastanesi kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Özel Kapadokya Hastanesi; KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak, en geç kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Özel Kapadokya Hastanesi, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Hastane içerisinde ve personelin ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri Ön Aydınlatma Bilgileri ve Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir. Özel Kapadokya Hastanesi web sitesinde bu politika ile birlikte hasta aydınlatma metni ve başvuru formu da yayınlanmıştır.

11. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Özel Kapadokya Hastanesi, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Özel Kapadokya Hastanesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özel Kapadokya Hastanesi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

12. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Özel Kapadokya Hastanesi nezdinde, Özel Kapadokya Hastanesi’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel verisi işlenen ilgili kişilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Özel Kapadokya Hastanesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Özel Kapadokya Hastanesi kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta vb).

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi vb.)

Lokasyon Verisi

Kişinin bulunduğu yerin konum bilgilerine ilişkin veri grubudur. (Bağlı olduğu aile hekimi vb.)

Özlük

Kişinin özlük dosyasına bulunan bilgilere ilişkin veri grubudur. (Yıllık izin formları, iş başvuru formları, sgk hizmet dökümü vb. )

Hukuki İşlem Verisi

Kişinin adli mercilerle olan yazışmalarına konu veri grubudur. (Maaş haczi bilgisi)

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kişinin güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin veri grubudur. (Görüntü kaydı vb.)

Müşteri İşlem

Kişinin çağrı merkezine bağlanma kayıtlarına ilişkin veri grubudur. (Ses Kaydı)

İşlem Güvenliği

Kişinin elektronik sistem bilgilerine ilişkin veri grubudur. (Ip adresi vb.)

Finans Verileri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Banka hesap no vb.)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, tıbbi değerler, tahlil sonuçları vb.).

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Vesikalık fotoğraf vb.)

Biyometrik/GenetikVeri

Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Retina taraması, avuç izi, vücut sıvısı)

Mesleki Deneyim ve Eğitim Verileri

Kişinin mesleğine ve eğitimine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Okul bilgisi, kurs bilgisi, diploma numarası vb.).

Cinsel Hayat Verisi

Kişinin cinsel hayatı bilgisine ilişkin veri grubudur. (cinsel sorun bilgisi)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Verisi

Kişinin felsefi inanç, din ve mezhebine ilişkin veri grubudur. (Din Bilgisi)

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Kişinin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veri grubudur. (Adli sicil kaydı)

Sendika/Vakıf üyelik bilgileri

Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek, sendika, vakıf bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Tüm dernek üyelikleri/vakıf ve sendika üyelikleri).

İmza Verisi

Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza)

Askerlik Verisi

Kişinin askerlik durumuna ilişkin veri grubudur. (askerlik bilgisi)

Lisan Bilgisi

Kişinin kullandığı lisan bilgisine ilişkin veri grubudur. (kullandığı lisan)

Aile ve Aile Yakını Verisi

Kişinin aile bireylerine ilişkin veri grubudur. (yakınlık derecesi vb.)

Adli Durum Verisi

Kişinin adli durumuna ilişkin veri grubudur. (kod bilgisi, adli vaka kaydı vb.)

Sigorta Verisi

Kişinin mevcut sigorta bilgisine ilişkin veri grubudur. (sigorta kurumu vb.)

Özel Kapadokya Hastanesi, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve hastane içinde kullanılan veri türlerini esas alarak oluşturduğu Özel Kapadokya Hastanesi Kişisel Veri Envanterinde; yukarıda gösterilen tabloda gösterildiği üzere ve yanı sıra; Özel Kapadokya Hastanesi Veri Saklama ve İmha Politikası ile tespit etmiştir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaç ve koşullar şunlardır:

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İnsan kaynakları faaliyetlerinin-süreçlerinin yürütülmesi

Hasta tanı-tedavi süreçlerinin yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri / Hasta Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kurum içi yönlendirmenin yapılması

Bilgilendirme ve onam işlemlerinin yerine getirilmesi

Bilgi paylaşımı süreçlerinin yürütülmesi

Raporlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Durum bildirir rapor verilmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hasta kayıt süreci faaliyetlerinin yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Talep / Şikayetlerin Takibi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hasta/hizmet alan beslenme ve diyet programı süreçlerinin yürütülmesi

Hasta kimlik tespiti ve hasta kimlik doğrulaması

Randevu taleplerinin oluşturulması

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Raporlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Hasta / Hizmet Alan Hizmet Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Hasta tedavi süreçlerinin yürütülmesi

14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Özel Kapadokya Hastanesi, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel veriler Özel Kapadokya Hastanesi’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Özel Kapadokya Hastanesi’nin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca Özel Kapadokya Hastanesi tarafından oluşturulmuş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Özel Kapadokya Hastanesi’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Özel Kapadokya Hastanesi’ne yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

15. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel verisi işlenen ilgili kişiye bildirmektedir.

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:

 • Özel Kapadokya Hastanesi iş ortaklarına (dış laboratuvar),
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri (Hasta yakını, Banka ve özel sigorta şirketleri, vakıf, sendika, meslek odaları, mali müşavir, avukat vb.)
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı vb.)

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

Özel Kapadokya Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak/vermek gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının
yerine getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak
aktarılmaktadır.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

Özel Kapadokya Hastanesi’nin ticari ve sağlık hizmetleri faaliyetlerini yürütürken Özel Kapadokya Hastanesi’nin emir ve talimatlarına uygun, hukuki, ticari ve muhasebe işlerinin yürütülmesine yardımcı kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Özel Kapadokya Hastanesi’nin hukuki, ticari ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat hükümlerine göre Özel Kapadokya Hastanesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.


16. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

16.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İşlenme Şartları

Kapsamı

Örnek

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Genel Sağlık Onam Formları, Hizmet Sözleşmesi, Taahhütnameler vb.

Özel sağlık hizmetinin yerine getirilebilmesi.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin tedavi sürecinin yürütülmesi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali ve İdari Denetimler, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sağlık Kalite Standartlarına Uyum ve Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava açılması ve talep/şikâyet olması vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.

Meşru Menfaat

İlgili kişinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.

Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi ve Hastalarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla veri işlenmesi.

17. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ, HASTANE BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Özel Kapadokya Hastanesi binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Özel Kapadokya Hastanesi, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; hastanenin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Özel Kapadokya Hastanesi tarafından KVKK’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

17.1. Özel Kapadokya Hastanesi Binasında, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, Özel Kapadokya Hastanesi binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Özel Kapadokya Hastanesi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Özel Kapadokya Hastanesi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişinin kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt

18. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Özel Kapadokya Hastanesi’nin kendi kararına istinaden veya kişisel ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Özel Kapadokya Hastanesi bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır.

19. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

Özel Kapadokya Hastanesi, KVKK’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve Özel Kapadokya Hastanesi, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

19.1. İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

19.1.1. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

19.1.2. Kişisel İlgili kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, KVKK’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


KVKK’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

19.1.3. Kişisel İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politika ‘da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Özel Kapadokya Hastanesi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Özel Kapadokya Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Özel Kapadokya Hastanesi aydınlatma metni ve içerisinde yapılmıştır.

 • www.kapadokyahastanesi.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Cadde No: 9 Merkez Nevşehir adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,
 • www.kapadokyahastanesi.com.tr adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilerek başvuru yapılması.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Özel Kapadokya Hastanesi’ne iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

20. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Özel Kapadokya Hastanesi, işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Özel Kapadokya Hastanesi bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.

21. ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

Özel Kapadokya Hastanesi tarafından KVKK düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

Özel Kapadokya Hastanesi bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Verileri Koruma Komitesi, hastane üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.

Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede hastane içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,
 • KVKK ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Özel Kapadokya Hastanesi içerisinde ve Özel Kapadokya Hastanesi’nin iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili Özel Kapadokya Hastanesi personelini bilinçlendirmek ve düzenli denetimler yapmak,
 • Özel Kapadokya Hastanesi’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
 • Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Özel Kapadokya Hastanesi içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini almak,
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
 • Hastane üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Özel Kapadokya Hastanesi (Veri Sorumlusu)

Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Cadde No: 9 Merkez Nevşehir 

Mersis No:

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu : Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel İlgili kişi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı : Özel Kapadokya Hastanesi’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.

İş Ortağı : Özel Kapadokya Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak/ vermek gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar. (Örneğin; dış laboratuvar, tıp merkezi)

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; hasta, personel, vb.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Tedarikçi Yetkilisi : Özel Kapadokya Hastanesi’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Özel Kapadokya Hastanesi’nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Özel Kapadokya Hastanesi’ne hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi : Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler (Örn. Hasta yakını vb.).

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Özel Kapadokya Hastanesi bünyesinde çalışan departmanlar vb.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında Özel Kapadokya Hastanesi, veri sorumlusudur.

Verilerin Silinmesi : Hastane içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.

Ziyaretçi : Özel Kapadokya Hastanesi’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.